Bilaga 1 – Våldspyramiden

Våldspyramiden är en modell som förenklat beskriver hur sexuellt våld skapas i vårt samhälle.

I Det börjar med mig är fokus på att förebygga våld. Det görs genom att bryta det mönster som finns i nedersta delen (basen) av pyramiden. Alla människor är med och antingen upprätthåller eller går emot det som finns i basen av pyramiden. Alla är med för att dessa mönster genomsyrar vårt samhälle, det är inget val att upprätthålla basen. Däremot krävs ett aktivt val för att bryta dessa invanda mönster.

Ingen föds till våldtäktsman eller mördare. Det är något vi lär oss, där nivån under i pyramiden legitimerar nivån ovanför. Förväntningar och oskrivna regler fostrar alla människor in i en kultur där sexuellt våld existerar. Att enbart skylla på de som begår våldtäkt är att skylla ifrån sig, för alla, oavsett kön, är med och bygger de normer vi har i samhället. Därför kan också alla vara med och bryta invanda mönster samt gå emot strukturerna i basen av pyramiden. Uttrycket ”Det börjar med mig” handlar just om att se sina egna vanor och beteenden i basen av pyramiden och handla annorlunda, t.ex. säga ifrån vid ett sexistiskt skämt.

Det är viktigt att komma ihåg, och påpeka, att pyramiden är en förenkling. Det finns egentligen inga nivåer eller steg som är tydligt uppdelade och existerar utan varandra. Nivåerna skulle kunna vara fler och i många illustrationer är så fallet. Nivåerna skulle också kunna fyllas med andra ord, men innebörden är densamma.

 

Ordlista

Här nedan kommer en förklaring av de ingående begreppen och hur de ska tolkas i pyramiden.

Sexistiska/homofoba/transfoba skämt. Skämt som nedvärderar en grupp eller upprätthåller fördomar baserat på kön, sexuell läggning eller könsidentitet. Forskning visar att sådana skämt upprätthåller en könsmaktsordning och trivialiserar sexuellt våld.

Ett problematiskt språk och bemötande. Med detta menas allt som inte är ett skämt men ändå upprätthåller rådande strukturer. Det kan t.ex. vara att vägra använda rätt pronomen.

Objektifiering. Objektifiering innebär att reducera en person eller grupp till ett passivt föremål, istället för en egen handlande aktör. Att kvinnor i media ofta framställs som sexiga, passiva och utan egen vilja bidrar till och är en del av objektifieringen av kvinnor.

Traditionella könsroller. Traditionella könsroller innebär de normer och förväntningar som vi har på oss utifrån kön.

Trakasserier. När en person utför kränkande eller stötande handlingar av repetitiv karaktär klassas det som trakasserier.

Hot. Hot är en förklaring om avsikten att använda obehagliga drastiska åtgärder eller våld.

Psykiskt utnyttjande. Psykiskt utnyttjande och våld är återkommande dåligt bemötande i syfte att dominera, kontrollera, kränka, förödmjuka den man utsätter. Gränsdragningen mellan utnyttjande och våld är inte tydlig utan går diskutera men i våldspyramiden definieras psykiskt våld som grövre än psykiskt utnyttjande. Begreppen är breda och kan innehålla mycket.

Fysiskt utnyttjande. I våldspyramiden ska begreppet tolkas som något lindrigare än begreppen misshandel och våldtäkt. Fysiskt utnyttjande kan vara av både sexuell och icke-sexuell karaktär i syfte att utöva makt eller kontroll. 

Våldtäkt. Enligt lagen är våldtäkt: att ha sex (samlag) med någon; med hjälp av tvång och våld eller hot om brottslig handling eller medan någon befunnit sig i hjälplöst tillstånd eller när den andre varit underårig, det vill säga under 15 år, när övergreppet begicks. Samlag = slidsamlag, analsamlag, oralsamlag eller om någon för in föremål eller  fingrar i en annan persons slida eller analöppning, eller en jämförlig handling.

Misshandel. Den som orsakat annan person kroppsskada, sjukdom, smärta eller vanmakt har gjort sig skyldig till misshandel.

Mord. Mord är ett uppsåtligt dödande av en annan människa.

Ladda hem våldspyramiden här.

Fler presentationer från Det börjar med mig

Lektion 1 – Fatta läget

Lektion ett i metodmaterialet ger bakgrund och fakta kring vår omvärld idag med avseende på sexuellt våld och destruktiva maskulinitetsnormer samt en ökad förståelse för de bakomliggande strukturerna.

Lektion 2 – Samtycke

Lektion två i metodmaterialet vill öka förståelsen för begreppet samtycke. Fokus ligger på att diskutera och analysera gränsdragningar vid sexuella situationer samt tänka kring egna värderingar.

Lektion 3 – En annan manlighet

Lektion tre i metodmaterialet syftar till att fördjupa förståelsen för destruktiva maskulinitetsnormer och ge deltagaren verktyg för att skapa förändring, för både sig själv och för andra.